Aanmelden online trainingen

 • Maximaal 6 cursisten per online training
 • 1. DEFINITIES

  • fluX Groep B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1087 HW) aan de Krijn Taconiskade 282 te Amsterdam, Nederland.
  • Contractspartij; de organisatie / onderneming waar de cursist werkzaam is.
  • Cursist; de persoon die een overeenkomst tot het volgen van een educatieve opleiding met fluX Groep B.V. is aangegaan namens Contractspartij
  • Partijen; fluX Groep B.V en Contractpartij samen.

  2. ALGEMEEN

  • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere (elektronische) aanbieding, offerte en overeenkomst (verder: “Overeenkomst”) van fluX met betrekking tot een aangeboden opleiding.
  • Eventuele Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Contractspartij zijn niet van toepassing.

  3. AANBOD

  • De aanbieding of offerte voor de opleiding/ cursus waarvoor Cursist zich heeft ingeschreven.

  4. CURSUSPRIJZEN /VERGOEDINGEN

  • Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

  5. BETALING

  • Betalingen van facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum en onder vermelding van het factuurnummer te geschieden.
  • Mocht Contractspartij niet tijdig betalen, dan heeft fluX het recht om de toegang tot het fluX Vastgoed Management Systeem per direct te ontzeggen.

  6. ANNULEREN EN DOORSCHUIVEN
  De volgende annuleringsregeling geldt:

  • Annuleren kan alleen via e-mail naar administratie@flux.nl
  • Bij annulering tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding / cursus is de Contractspartij geen kosten verschuldigd;
  • Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding / cursus is de Contractspartij 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
  • In overleg met flux kan de cursist een vervanger sturen, waardoor sub c van dit artikel niet meer van toepassing is;
  • fluX behoudt zich het recht voor om de cursus bij te weinig animo in zijn geheel te annuleren en/of op een andere datum aan te bieden aan de Contractspartij. Bij annulering door fluX zal de overeengekomen prijs binnen 14 dagen worden teruggestort naar de Contractspartij.
  • Bij annulering dient Cursist reeds verstrekt lesmateriaal aan fluX onverwijld te retourneren.

  7. OVERMACHT

  • Ingeval van overmacht is fluX gerechtigd om de cursus geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder schadevergoeding te hoeven te betalen.

  8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  • fluX behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht. fluX is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal.

  9. AANSPRAKELIJKHEID

  • fluX is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan de zijde van Contractspartij of Cursist.

  10. CURSUS WIJZIGINGEN

  • fluX mag de opleiding / cursus voorwaarden, locatie, duur en/of inhoud van de opleiding / cursus en de volgorde van het programma aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, inzichten en/of exameneisen.
  • Bij tijdig schriftelijk kenbaar gemaakte zwaarwegende bezwaren op wezenlijke wijzigingen van de opleiding / cursus, zoals genoemd in voorgaand lid, heeft Cursist het recht zonder kosten de opleiding / cursus te annuleren.
  • fluX behoudt zich te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren. Cursist heeft in dit geval het recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld en eventuele andere met de inschrijving verband houdende betalingen c.q. betalingsverplichtingen aan fluX.

  11. PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID

  • Alle gegevens die Contractspartij verstrekt teneinde zich bij fluX in te schrijven voor een opleiding /cursus worden, ten behoeve van de facturering en nakoming van de Overeenkomst door fluX in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale marketing doeleinden door fluX en speciaal geselecteerde bedrijven.
  • Contractspartij geeft fluX toestemming de gegevens bedoeld in lid 1 van dit artikel te gebruiken voor de doeleinden als omschreven in lid 1 van dit artikel.
  • Door Contractspartij verstrekte informatie wordt door fluX, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. fluX conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

  12. TOEPASSELIJK RECHT

  • Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

  13. BEVOEGDE RECHTER

  • Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

  14. VINDPLAATS EN WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Branchevereniging NRTO

fluX is lid van de branchevereniging NRTO voor trainen & opleiden. De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland.

 

Toelichting educatie en aanmeldprocedure

Toelichting educatie

Vanaf 1 januari 2019 geldt voor alle taxatiemodellen een educatieverplichting. De educatieverplichting is van toepassing op alle gebruikers (TMI en geen TMI leden) en deze bestaat uit een: entreetoets, basistraining en basistoets.

Academie van Vastgoed

De entreetoets en basistraining wordt gegeven door de Academie Van Vastgoed (AVV). De entreetoets wordt online afgenomen nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een inlogcode. De basistraining wordt gegeven in Nieuwegein. Heeft u de basistoets succesvol afgerond? Dan heeft u toegang de BEL en het EGB taxatiemodel. Hiermee kunt u zowel commerciële als eigenaar/gebruiker taxaties mee uitvoeren.

Lid worden Taxatiemanagement Instituut

Wilt u als taxateur lid worden van TMI dan dient dit in stap 1 tijdens de aanmelding aan te geven. Als taxateur dient u ingeschreven staan in het NRVT.

Gebruikers van de het MVS model

Indien u het model Marktwaarde in Verhuurde Staat wilt gaan gebruiken (voorheen woningcorporatie module) dan geldt er een educatieverplichting via fluX.

Aanmeldprocedure

Wilt u gebruik gaan maken van onze taxatiemodellen? Lees dan hier de aanmeld en educatie procedure.

 • Stap 1: Aanmelden fluX

  Aanmelden middels een online formulier. Tijdens de aanmelding geeft u aan welke type licentie en of u wel of geen TMI lid wilt worden.

 • Stap 2 : Aanmelden bij Academie voor Vastgoed

  Als u zich als nieuwe gebruiker heeft aangemeld (stap 1) dan dient u zich aan te melden bij de Academie voor Vastgoed. Dit kunt u doen via de volgende link. Het educatie traject bestaat uit twee stappen:

  1. Cursus/Opleiding: Entreetoets Basiscursus TMS | Locatie: online |Kosten: Eur 75.00 euro (excl. BTW)
  2. Basistraining van 2 dagen |Locatie: Nieuwegein | Kosten Eur 795,00 (excl. BTW)
 • Stap 3: Educatie succesvol afgerond

  De basistraining wordt afgesloten met een toets. Heeft u deze toets succesvol afgerond dan heeft u permanent toegang tot de BEL en EGB taxatiemodel ( voor het uitvoeren commerciële taxaties).

Overzicht cursusdata 2020

Academie voor Vastgoed | TMI | fluX

Overzicht cursussen gegeven door de Academie voor Vastgoed

Hierbij een overzicht van de cursussen welke geven worden door de Academie voor Vastgoed. Aanmelden voor deze trainingen gaat via de website van de Academie.

Overzicht data Entreetoetsen

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Overzicht data Basiscursussen

Overzicht data Assistententraining

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Overzicht cursussen gegeven door fluX

Hierbij een overzicht van de cursussen welke geven worden door fluX. Aanmelden voor deze trainingen gaat via de website van fluX of via de applicatie.

Residentieel taxeren

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Exploitatiegebonden taxeren

Residuele grondwaarde taxeren

Overzicht cursussen gegeven door TMI

Hierbij een overzicht van de TMI trainingen welke geven worden in opdracht van TMI. Aanmelden voor deze trainingen gaat via VMS applicatie.

TMI Kwaliteitstraining

TMI Duurzaamheidstraining

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Educatie verplichting 2020

Vanaf 1 januari 2019 geldt voor alle taxatiemodellen een educatieverplichting.


 • – Educatieplicht –

 • Taxatiemodellen

 • BEL | EGB Model
  Commerciële taxaties
 • WON Model
  Wooncomplex taxaties
 • ONT Model
  Residuelegrondwaarde taxaties
 • EXG Model
  Exploitatiegebonden taxaties
 • MVS Handboek Model
  Woningcorporatie taxaties

 • – Educatieplicht –

 • Taxatiemodellen

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja


 • – Type educatie –

 • Taxatiemodellen

 • 1) Entreetoets | 2) Basistraining

 • Online of Mentorschap

 • Online of Mentorschap

 • Online of Mentorschap

 • Training wordt gegeven door fluX


 • – Kosten –

 • Taxatiemodellen

 • 1) EUR 75,- | 2) EUR 795,-

 • In overleg met mentor

 • In overleg met mentor

 • In overleg met mentor

 • EUR 450,-